Serdar Nart

Serdar Nart

Serdar Nart

Özgeçmiş


1979 yılında Almanya Köln kentinde doğan Serdar Nart, ilköğrenimini Almanya’da tamamladıktan sonra Orta ve lise öğrenimi İzmir’de Yunus Emre Anadolu Lisesinde tamamlamış ve 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakltesine devam etmiş ve 2000 yılında mezun olmuştur. 2001 yılı başında aynı Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Nart, 2000 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması” konulu yüksek lisans tezini 2002 yılında, aynı yıl başladığı Doktora eğitimini “Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu (Hakkaniyet Sorumluluğu)” adlı tezini tamamladı. 2007 yılından beri aynı üniversitede öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Diğer yandan, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev almaktadır. 
Temel Çalışma Alanları
Temel çalışma alanları Medeni Hukuk olmakla birlikte, Nart, bu alanlar dışında Uluslar arası Özel Hukuk, Sağlık Hukuku ile Rekabet Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde de özellikle, Borçlar Hukuku üzerinde yoğunlaşmıştır.

Bilimsel Faaliyetler


I. Kitaplar / Tezler
Serdar NART: Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Motorlu Araçların Dağıtımında Rekabetin Sınırlanması : Yüksek Lisans Tezi (İzmir 2002).
Serdar NART,"Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kimselerin Hukuki Sorumluluğu, (Hakkaniyet Sorumluluğu)", Ankara, Adalet Yayınevi,(2014).
Serdar NART,"Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Sorumluluğu", Ankara, Adalet Yayınevi,(2014) 
Nart, S. “Borçlar Hukuku (Genel Hükümler – Özel Hükümler)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2014.

II. Makaleler
A. Ulusal Makaleler:
Nart, S. “Alman ve Türk Hukukunda Senetle İspat”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 1, s.207-232, 2007.
Nart, S. “Noterlerin Hukuki Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı Bilge Umar'a Armağan, Cilt: 1, Sayı: Özel Sayı, s.425-452, 2009.
Nart, S. “Rekabetin Korunması Kapsamında Fikrî ve Sınaî Hakların Sınırları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, s. 113-146, 2009.
Nart, S. “Haksız Fiillerde Zamanaşımına İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof.Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayı, s.227-248, 2012.
B. Uluslararası Makaleler:
Nart, S. “Die allgemeine Gefahrdungshaftung nach Art. 71 des neuen türkischen Obligationenrechts”, Internationale Juristenvereinigung Osnabrück Jahresheft, 2011/12, s.15-28, Ocak-2013.
Albaş H. ve  Nart, S. "Neues zum Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in Türkei", IPRax Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrecht, Sayı: 3, s.261-265, Mayıs 2010.

VI. Çeviriler
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İdari Ceza Hukuku”, Prof. Dr. Wolfram CREMER - T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara, 2009, (Çeviren: Prof.Dr. Serdar NART).
 “Impfversuche In Den Zeiten Der Vogelgrippe Juristische Probleme bei der klinischen Prüung neuer Impfstoffe zu ansteckenden Krankheiten”,  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin DEUTSCH, (Çeviren.Serdar Nart)* Kuş Gribi Zamanlarında Aşı Denemeleri Bulaşıcı Hastalıklara Karsı, Yeni Asılara İlişkin Yapılan Klinik Deneylerdeki Hukuksal Sorunlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Özel Sayı 2007, s.375-390).
Zur Internationalen Menschenrechtspolitik, Gerhart Rudolf BAUM: Çeviren: Serdar Nart,Uluslararası İnsan hakları Politikası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt : 9, Sayı : 2, 2007, (s.175-195).
- Gerhart Rudolf Baum: Zur Internationalen Menschenrectspolitik, Çeviren: Serdar Nart, “Uluslararası İnsan Hakları Politikası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:9, Sayı: 2, s.175-193, 2007.
- Erwin Deutsch: Impfversuche In Den Zeiten Der Vogelgrippe Juristische Probleme bei der klinischen Prüung neuer Impfstoffe zu ansteckenden Krankheiten, Çeviren: Serdar Nart, “Kuş Gribi Zamanlarında Aşı Denemeleri, Bulaşıcı Hastalıklara Karşı, Yeni Aşılara İlişkin Yapılan Klinik Deneylerdeki Hukuksal Sorunlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Özel Sayı, s.357-390, 2007.
- Wolfgang Cremer: Verwaltungsstrafrecht in den Entscheidungen des Europäischen Gerischtshofs für Menschenrechte, Çeviren: Serdar Nart, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İdari Ceza Hukuku”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyum Kitabı, s.173-196, Seçkin Yayınları, Ankara 2009. 
- Walter H. Rechberger: Reform Des Mehrparteienverfahrens Der Zpo: Die Geplante “Gruppenklage”, Çeviren: Serdar Nart, “Usul Kanunun Çoklu Taraf Usulüne İlişkin Reformu: Planlanan “Grup Davası”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:9, Cilt: 9, Sayı: 1, s.55-64, Ocak 2010.   
- Susanne Ahrens: Kontrollsrategien der niederlaendischen Finanzverwaltung, Çeviren: Serdar Nart, “Hollanda Maliye İdaresinin Kontrol Stratejileri”, Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyumu Kitabı, s.325-349, Seçkin Yayınları, Ankara 2010.
- Peter A. Windel: Die Bedeutung der Europäischen Menschenrechtskonvention für das Privatrecht, Çeviren: Serdar Nart, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özel Hukuktaki Anlamı”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, s.17-26, Ocak 2011.
- Xaver Ditz: Verrechnungspreise für immaterielle Wirtschaftsgüter, Çeviren: Serdar Nart, “Gayri Maddi İktisadi Kıymetlerde Transfer Fiyatlandırması”, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.193-208, İstanbul 2013. (ISBN: 978-975-400-351-2). 
- Norihisa Yoshimura: Regelungen von Verrechnungspreisen und Ihre Anwendung, Çeviren: Serdar Nart, “Japonya’da Transfer Fiyatlandırmalarına İlişkin Düzenlemeler İle Bunların Uygulanması”, Uluslararası Tartışma Ortamında Transfer Fiyatlandırması Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.41-60, İstanbul 2013. (ISBN: 978-975-400-351-2). 
III. Bilimsel Toplantilarda Sunulan Bildiriler
- “Türk Hukukunda Aile Kavramı”, (Menschenrechte und ihre Folgen für Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf-, und Zivilrecht, Summer School der Universitäten Dokuz Eylül- Türkei und Trier- Deutschland, 1. bis 14. September 2002, Gümüldür/İzmir.
- “AİHS Işığında Velayet Hakkı”, Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Çalıştayı, (10.12.2002).
- “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Evlenme Hakkı”, 2003 Yaz Akademisi, düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi), 14-28 Eylül 2003, Antalya.
- “Türk Hukukunda Boşanma” (Das Scheidungsrecht im türkischen Recht), (Der Vergleich der Rechtssysteme in Europa - Avrupa Hukuk Sistemlerinin Karşılaştırmalısı, Osnabrück Üniversitesi 02.02.2005, İzmir).
- “Estetik Müdahalelerde Eşin Rızası” (İzmir Kadın Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu, 08.12.2007, Dr. Nazan Pedükçoşkun ile birlikte). 
- “Türk Hukukunda Kadın”, Bornova Belediyesi ile İzmir Barosu ve D.E.Ü ile Ege Üniversite işbirliğinde düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24.11.2009, İzmir.
- “Çocukların ve Denetim Altında Bulunan Kimselerin Fiillerinden Oluşan Sorumluluk”, “Avrupa Hukukunun İlkeleri Çerçevesinde Hazırlanan Akit Dışı Sorumluluk Hukukunun Haksız Fiile İlişkin Hükümleri İle Türk Borçlar Kanunun Tasarısının Haksız Fiile İlişkin Hükümlerin Karşılaştırılması Sempozyumu, (İstanbul, Çeşme), 07/04/2010, İzmir-Çeşme-İstanbul.
- “Türk Hukukunda Avlanma Hakkı”, Yaşar Üniversitesi I.Hayvan Hakları Sempozyumu, (Dr. Ahmet Türkmen ile Birlikte) 27-28 Mayıs 2010, İzmir.
- “Hekim ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişki”, İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”, Haziran 2011, İzmir.
- “Hekimin Hukuki Sorumluluğu”, İzmir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi “Sağlık Hukuku Sertifika Programı”, Haziran 2011, İstanbul.
- “Basın Özgürlüğü ve Kişilik Hakları”, Goethe Enstitüsü, DAAD ile Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen “Medya ve Kişilik Hakları Sempozyumu”, 20.10.2011, İzmir.
- “Hekimin Tedavi Borcu” Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Sağlık Hukuku Eğitim Programı”, 17-26 Mayıs 2013, İzmir.
- “Çalışma Hayatında Kadın ve Aile”, Düzenleyen: Dokuz Eylül Aile Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, İzmir 14.06.2013.
- “Hekimin İlaç Tedavisinden Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Malatya İnönü Üniversitesi ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Malatya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen  “Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu”, 18.10.2014, Malatya.

“Endikasyon Dışı İlaç Tedavisinin Hukuki Boyutu”, Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler” Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, 10.12.2015, 

“Spor Münasabakalarında Haksız Fiil Sorumluluğu” “3. Futbol Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa, 12.04.2016.

9.    İdari Görevler 
- Dokuz Eylül Üniversitesi - Sürekli Eğitim Merkezi (DESEM) Müdür Yardımcısı.
- Dokuz Eylül Üniversitesi – Hukuk Fakültesi – Mevlana Program Koordinatörü.
- Dokuz Eylül Üniversitesi - Tıp Fakültesi Etik Kurul Üyesi. 
- Atatürk Sempozyumu, Yürütme Kurulu Üyesi Olarak Düzenleyici, İzmir 2006.
V.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 
Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM) Danışma Kurulu Üyesi.

VI.  Ödüller 
- DAAD Araştırma Bursu, Osnabrück Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Almanya. (01.10.2004 - 31.05.2005 tarihleri arasında).
- Erasmus Programı Öğretim Üyesi Değişim Programı çerçevesinde Yeni Borçlar Kanunu Hakkında Ders Sunumu, Osnabrück Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Almanya. (Ağustos 2011).
- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Bursu, Georg-August Üniversitesi, Sağlık Hukuku Enstitüsü, Göttingen, Almanya. (02.07.2013 - 29.10.2013 tarihleri arasında).

Hukuki konularda danışmanlığa mı ihtiyacınız var ?

Bizi Arayın, Uzman Avukatlarımız Yardımcı Olsun!

İLETİŞİME GEÇ